خدمات آزمایشگاهی

1. آزمون تعیین خواص الکتروشیمیایی آند روی مطابق با استاندارد DNV-RPB-401

در این آزمون که یک تست 4 روزه می باشد، یک نمونه استوانه ای به قطر 10 میلیمتر و طول 50 میلیمتر از یک نمونه آند فداشونده روی ریخته گری شده، انتخاب میشود و شرایط محیطی که آند روی در آن قرار خواهد گرفت، به نوعی برای این نمونه بر اساس تست 4 روزه شبیه سازی می‌گردد و با ایجاد جریانی متناسب با این شرایط، نرخ خوردگی سرعت بخشیده می شود. خواص الکتروشیمیایی آند شامل نرخ خوردگی، ظرفیت الکتروشیمیایی و پتانسیل مدار باز آند بر اساس نتایج مشاهده شده و مطابق با استاندارد DNV-RPB-401 به دست می آید.

                                                                          

2. آزمون تعیین خواص الکتروشیمیایی آند آلومینیوم مطابق با استاندارد DNV-RPB-401

مدار این آزمون مشابه با مدار آزمون تست الکتروشیمیایی آند فداشونده روی می باشد و مدت زمان آزمون، 4 روز می باشد.

                                           

3. آزمون تعیین خواص الکتروشیمیایی آند منیزیم مطابق با استاندارد ASTM-G97

این آزمون که بر اساس استاندارد ASTM-G97 انجام می‌شود شامل یک تست 14 روزه می باشد و مدار آزمون شامل 5 سلول الکتروشیمیایی حاوی آب دریای طبیعی یا آب دریای مصنوعی تهیه شده مطابق با استاندارد ASTM-D1141 می باشد. این آزمون در آزمایشگاه شرکت کیهان کارون بر اساس دستورالعمل تنظیم شده مطابق با استانداردهای مربوطه انجام می گردد.

4. تعیین مقاومت الکتریکی اینزرت یا کابل نسبت به آند بر اساس استاندارد IPS-MTP-750

از آنجا که انتقال جریان از آند به سمت کاتد یا سازه توسط اتصال اینزرت یا کابل آند، انجام میشود لذا بررسی و حصول اطمینان از اتصال صحیح اینزرت یا کابل نسبت به آند در سیستم حفاظت کاتدی بسیار مهم می باشد.

                                                                                               

5.تعیین مقاومت مکانیکی اینزرت یا کابل نسبت به آند بر اساس استاندارد IPS-MTP-750

مطابق با استاندارد IPS-MTP-750، هنگامی که یک نیروی تک محوره معادل 100 کیلوگرم یا پنج برابر وزن آند ، هر کدام بیشتر باشد ، به آند حاوی اینزرت وارد شود، هیچ حرکتی از اینزرت نباید رخ دهد. در صورتی که آند دارای کابل باشد ، بارگیری تک محوره 100 کیلوگرمی نباید منجر به آسیب دیدن کابل یا اتصالات آن شود.

6. تعیین وزن وابعاد آندهای تولید شده

در آزمایشگاه کیمیاکاران کاوشگر کیهان کارون، وزن و ابعاد آندهای تولید شده توسط ابزار کالیبره شده از جمله متر، کولیس و ترازوی دیجیتالی کنترل می شود.

                                                 

7. آزمون تعیین مقاومت الکتریکی آندهای MMO نسبت به کابل بر اساس استاندارد ASTM-B539

بر اساس استاندارد IGS-M-TP22 مقاومت الکتریکی آندهای MMO مطابق با استاندارد ASTM-B539 اندازه گیری میشود  و مقدار آن باید کمتر از 0.001 اُهم باشد.

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای شرکت کیهان کارون محفوظ می باشد. 

بالا