خدمات آزمایشگاهی

1. آزمون تعیین خواص الکتروشیمیایی آند روی مطابق با استاندارد DNV-RPB-401
2. آزمون تعیین خواص الکتروشیمیایی آند آلومینیوم مطابق با استاندارد DNV-RPB-401
3. آزمون تعیین خواص الکتروشیمیایی آند منیزیم مطابق با استاندارد ASTM-G97
4. تعیین مقاومت الکتریکی اینزرت یا کابل نسبت به آند بر اساس استاندارد IPS-MTP-750
5. تعیین وزن وابعاد آندهای تولید شده
6. آزمون تعیین مقاومت الکتریکی آندهای MMO نسبت به کابل بر ساس استاندارد ASTM-B539

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای شرکت توانا ذوب صنعتی کویر محفوظ می باشد. 

بالا