حفاظت کاتدی مخازن ذخیره سازی رو زمینی (Aboveground Tanks)

حفاظت مخازن رو زمینی در برابر خوردگی

جهت حفاظت کاتدی مخزن های رو زمینی از هر دو روش آندهای فداشونده و سیستم تزریق جریان استفاده می‌شود. در این روش حفاظت سطح داخلی مخزن بوسیله روش آندهای فداشونده و حفاظت سطح خارجی کف مخزن توسط آندهای MMO ریبونی انجام می‌شود. از آنجا که مخزن دارای ابعاد بزرگ و در نتیجه وزن زیاد است، جهت تحمل وزن مخزن از آندهای ریبون با سطح مقطع تخت استفاده می‌شود. همچنین تخت بودن آند منجر به جریان دهی بهتری در کف مخزن خواهد شد. قبل از قرار دادن کف و بدنه مخزن در مکان مورد نظر، ابتدا آندها به روش صحیح کار گذاشته شده سپس روی آن یک لایه شن مخصوص ریخته شده و در نهایت کف مخزن روی شن قرار می‌گیرد.

حفاظت کاتدی کف مخزن

 قرارگیری سیستم حفاظت تزریق جریان در کف مخزن به این صورت است که ابتدا آندهای MMO ریبونی به صورت نوارهای افقی در کف مخزن خوابانده شده و جهت اتصال آندها به ترانس رکتیفایر از کنداکتور بار که نوارهایی از جنس تیتانیوم بدون پوشش می باشند، به صورت عمود بر آندهای ریبونی استفاده می‌کنند. اتصال تیتانیوم بار به آندهای ریبونی توسط جوش نقطه‌ای انجام می‌شود. فاز منفی ترانس رکتیفایر به چندین نقطه از بدنه مخزن متصل می‌گردد. فاز مثبت ترانس رکتیفایر به یک جانکشن باکس متصل شده و سپس از آن طریق تیتانیوم بارها به آند وصل می‌گردد. وظیفه تیتانیوم بار رساندن جریان به آند می‌باشد. این اتصالات به خوبی و در نقاط مختلفی انجام می‌شود تا قطعی رخ ندهد. همچنین تعدادی رفرنس الکترود دائمی کف مخزن کار گذاشته می‌شود تا پتانسیل نقاط مختلف مخزن قابل اندازه‌گیری باشد.

نحوه قرارگیری آندها در کف مخزن

در گذشته از روشهای دیگری جهت حفاظت کاتدی مخزن در اطراف آن همچون حفر چاه و قرار دادن آند در اطراف مخزن استفاده می‌کردند. اما این روشها جریان را به طور یکنواخت به کف مخزن نمی‌رساندند.

حفاظت کاتدی داخل مخزن

آندهای ریبونی قرار گرفته در داخل خاک، تنها از سطح بیرونی کف مخزن در برابر خوردگی محافظت می‌کنند. از آنجا که داخل مخزن الکترولیتی متفاوت همچون آب یا نفت خام قرار دارد، لذا جهت حفاظت داخل مخزن نیز باید از آندهای دیگری استفاده شود. عموما جهت حفاظت سطح داخلی مخزن، آندهای فداشونده و در بعضی موارد آندهای تزریق جریان به کار گرفته می‌شود. درداخل مخازن نفت خام تنها از آند فداشونده روی استفاده می‌گردد.

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای شرکت کیمیاکاران کاوشگر کیهان کارون محفوظ می باشد. 

بالا